Online assessments

Direct Contact

Persoonlijkheid en gedrag

LinkedIn
Facebook

 Fitch KARAKTER

Ontwikkeling begint bij zelfreflectie. Wie ben jij? Wat zijn jouw sterke krachten? Waar liggen jouw uitdagingen? Een grondige kijk in de spiegel levert zelfinzicht op. Dit inzicht maakt het mogelijk om jezelf sterker te ontwikkelen. Waar liggen je waarden? Waar krijg jij energie van? Door je ontwikkeling te sturen in de richting van je waarden, kun je het optimale uit jezelf halen. In de karakteranalyse komen al deze elementen aan bod, en worden ze in een inspirerende rapportage helder uiteengezet.

Hoe pas jij in je functie? In de uitgebreide karakteranalyse wordt ook ingegaan op wat jouw functie van je vraagt, en wordt bekeken in hoeverre jouw gedrag daarbij aansluit. Er wordt aandacht besteed aan zaken waar ontwikkeling gewenst is. Steeds nemen we de persoon zelf als vertrekpunt. Medewerkers die goed op hun plek zitten krijgen energie van wat ze doen. En die medewerkers zijn in een organisatie het meeste waard!

 

 Fitch SELECTEUR

Persoonlijkheid is een belangrijke voorspeller van succes in een bepaalde functie. Het vinden van de juiste match tussen persoon en functie is daarom van essentieel belang. Maar hoe kan die match worden gevonden? De Fitch Methode biedt hier een antwoord: Fitch brengt persoonlijkheid en functie op gelijke wijze in beeld. Daarmee kan de Fitch Methode als ideale matchingsmachine worden ingezet: de Selecteur. De Selecteur wordt gebruikt bij de werving & selectie van mensen aan de poort, maar ook bij de promotie van medewerkers. De Selecteur geeft een helder beeld van hoe iemand mogelijk in de functie zou passen, wie de beste kandidaat is uit een rijtje sollicitanten, en waar doorgroeimogelijkheden liggen voor een medewerker in een bestaande functie.

 

 

Picompany

De Reflector Big Five Personality is een moderne online persoonlijkheidsvragenlijst die een volledig overzicht geeft van hoe een medewerker scoort op de vijf belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen waarop mensen verschillen. Daarnaast rapporteert de Reflector Big Five Personality op alle onderliggende facetten van deze vijf eigenschappen. Dit geeft een gedetailleerd en nauwkeurig beeld. De Reflector Big Five Personality brengt de volgende vijf persoonlijkheidsfactoren in kaart:

Instabiliteit: de mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren;

Extraversie: de mate waarin we actief contact met anderen onderhouden;

Openstaan: de mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken;

Aanpassen: de mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen;

Consciëntieusheid: de mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.


De hiervoor genoemde vijf persoonlijkheidsfactoren worden in de rapportage uitvoerig beschreven en gedetailleerd in kaart gebracht. Ook geeft de rapportage een doorvertaling van de persoonlijkheidseigenschappen naar de mate waarin die passen bij competenties die de medewerker in het werk nodig heeft. Hoe gemakkelijk kan iemand bepaald gedrag laten zien of ontwikkelen gezien zijn persoonlijkheid?

 

 

PiCompany

De Connector Big Five Personality geeft de scores van de kandidaat op de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren voor gedrag in werksituaties. Het gaat hierbij om de volgende factoren:

Instabiliteit: de mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren;

Extraversie: de mate waarin we actief contact met anderen onderhouden;

Openstaan: de mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken;

Aanpassen: de mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen;

Consciëntieusheid: de mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.

Als zesde factor hebben we Zelfimago:  het imago van zichzelf dat ze bij anderen willen neerzetten

Dit wordt gevolgd door een vertaling naar de competenties die nodig zijn in de rol of functie. Per competentie wordt een indicatie gegeven van het gemak waarmee de medewerker deze competentie zal laten zien of ontwikkelen op basis van zijn persoonlijkheid.

 

 

NOA Big Six


De impact die de uitslag op een persoonlijkheidstest kan hebben op een individu of een besluit kan erg groot zijn, daarom is het belangrijk om persoonlijkheid op een gedegen wijze te meten. De Big Six meet zes dimensies van persoonlijkheid. Naast de wereldwijd geaccepteerde ‘Big Five’ is er een zesde component: de factor Integriteit.

 

 

NOA Competentievragenlijst


Competentieontwikkeling staat steeds meer in de belangstelling zowel in opleiding als in arbeid. En niet ten onrechte aangezien competenties goede en concrete handvatten bieden voor persoonlijke ontwikkeling. De competentievragenlijsten van NOA helpen om belangrijke competenties bij medewerkers en studenten in beeld te brengen.

Competentiegericht leren is tegenwoordig de norm bij zowel opleidingen als in het bedrijfsleven. De competentievragenlijst is bedoeld voor het meten van de competenties van personen met verschillende opleidingsniveaus en biedt bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling voor het voeren van POP gesprekken.

Deze competentievragenlijst brengt 21 competenties van kandidaten in kaart aan de hand van zes competentieclusters: Commerciële, Communicatieve, Leidinggevende, Persoolijke en Professionele competenties. De Competentievragenlijst is flexibel inzetbaar en u bepaalt zelf welke van de 21 competenties u wilt meten.

 

 

NOA Waardenvragenlijst


Waarden sturen ons gedrag en liggen ten grondslag aan belangrijke keuzes zowel in het privé leven als in het werkende leven. Het doel van de Waardenvragenlijst is inzicht krijgen in de persoonlijke waarden die belangrijk zijn in iemands leven.