HR in de Overheid

De sector overheid krijgt bij GreenshootHR specifieke aandacht.

HR Advies

Direct Contact

HR in de overheid

LinkedIn
Facebook

HR in de overheidVeel overheidsorganisaties  hebben de overtuiging dat een hoge Burgertevredenheid sterk wordt beïnvloed door Medewerkertevredenheid. In beide gevallen werkt men vanuit de wil om in te spelen op behoeften en drijfveren die een sterkere motivatie en betrokkenheid in de hand werkt.  Voor deze organisaties is het benutten en (door)ontwikkelen van talent, zowel individueel als in diverse samenwerkingsvormen, een natuurlijk uitgangspunt.

Het doel om met minder middelen dezelfde resultaten te realiseren is onder de noemer ‘Meer met minder’ een steeds sterker terug kerend thema.

De komende jaren heeft de noodzaak tot bezuinigingen hierop grote invloed. Langzaam maar zeker zal dit verschuiven naar de druk op de arbeidsmarkt, waarin de benodigde kennis en capaciteit een steeds schaarser middel wordt. Dit is een blijvende situatie, waardoor overheden genoodzaakt zijn structurele maatregelen te nemen.
Samen werken met andere organisaties (onder meer via Gemeenschappelijke Regelingen en Publiek Private Samenwerkingen) en binnen teams zal daarbij steeds belangrijker worden.

Omdat niet alle overheidsprofessionals, -managers en –bestuurders een goed beeld hebben van deze situatie biedt GreenshootHR opdrachtgevers een presentatie waarin een verband wordt gelegd tussen een aantal belangrijke onderzoeksbronnen. Deze presentatie is gekoppeld aan een workshop waarin de deelnemers vanuit de eigen situatie een toekomstperspectief bepalen.
In het kader van ‘begin met het einddoel voor ogen’ (Stephen Covey) is dit een belangrijke stap naar een situatie die past bij de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt.

Waar veel gesproken wordt over ‘Goed Werkgeverschap’ gaat GreenshootHR een stap verder; ‘Aantrekkelijk Werkgeverschap’. Het dimensieverschil zit hem tussen ‘ willen zijn’ en ‘erkend worden’, tussen ‘vanuit de werkgever’ en  ‘vanuit de werknemer’.
Een werkgever wordt als aantrekkelijk ervaren door werknemers. Deze werknemers zijn de mensen die kennis en werkkracht inbrengen.
GreenshootHR heeft niet voor niets ‘business through talent’ in haar beeldmerk staan; door de optimale benutting van de talenten van medewerkers na te streven bereikt men de beste resultaten.

‘Begin met het einddoel voor ogen’ start met het verschaffen van een duidelijk beeld van de uitgangssituatie.
GreenshootHR helpt u met antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wat zijn mijn huidige organisatiedoelen en hoe zien die er uit in de toekomst?
 • Wat betekent dit voor mijn behoefte aan kennis- en werkkracht? In welke richting moet ik  mijn beschikbare kennis- en werkkracht ontwikkelen?
 • Wat is mijn huidige beleidskader? Hoe kan ik dit beter aan laten sluiten aan de toekomst? Welke aanpassingen zijn noodzakelijk voor bestaand beleid? Wat dient vernieuwd te worden?

 

Van strategisch naar operationeelHR Strategie

 Het zichtsbeeld van een directie is nooit geheel hetzelfde als die van de HR-professional. Dit heeft een belangrijke invloed op de verwachtingen en gedragenheid ten aanzien van gemaakte keuzes. In het afgelopen decennium is in veel directie- en managementteams de meeste  aandacht uitgegaan naar het managen van ICT- en financiële middelen. Hierdoor is men minder ‘getraind’ geraakt in de benutting van de ‘menselijke’ middelen. Parallel daaraan is ook het benutting van HR-professionals beperkter geweest. Doordat ‘de juiste mens, met de juiste kennis en vaardigheden’ de komende decennia steeds schaarser zal worden zal de aandacht voor het ‘managen van middelen’ verschoven dienen te worden. De afstemming van (strategische) organisatiedoelstellingen naar de dagelijkse praktijk en andersom is voor de samenwerking tussen management- en HR-professionals van groot belang.

 

GreenshootHR past de eigen managementervaring, maar ook ervaring van veel anderen toe om HR-professionals als strategisch partner te benutten.

 • Werksessies met HR en Management om operationele HR-activiteiten af te stemmen op organisatiedoelen
 • Advies en projectleiding; Koppelen van organisatiedoelstellingen aan beleid aangaande Leiderschap, Teambenutting en Competentiekader.

 

Van theorie naar praktijk.

 Er is veel boekenwijsheid, maar het blijkt iedere keer weer een kunst te zijn om deze wijsheden door te vertalen naar de dagelijkse praktijk.  Met beschreven beleid alleen redt u het meestal niet. Wel is het een belangrijke basis!
De stap naar een werkelijke uitvoering blijkt vaak een grote. De mensen die het beleid moeten uitvoeren zijn vaak niet de bedenkers ervan. Het belang van de uitvoering van dit beleid wordt soms niet gevoeld, waardoor prioriteiten bij andere dan HR-onderwerpen komen te liggen.
GreenshootHR helpt u het beschreven beleid in uitvoering te krijgen:

 • Werksessies waarbij beleid geïntroduceerd en bestendigd wordt. Hierbij wordt het gemeenschappelijke (en organisatie-) belang benadrukt, waardoor uitvoering geborgd wordt.
 • Doorvertaling beleid naar ‘Plan-Do-Check-Act’-activiteiten en middelen t.b.v. benutting van organisatieontwikkeling.
 • Situationele begeleiding bij toepassing en afstemming van beleid.

 

Van algemeen naar specifiek

Er wordt veel gesproken over Strategische Personeelsplanning, Mobiliteit, Generatiemanagement, Competentie- en functieboek, etc.

Dit zijn containerbegrippen en hebben in ieder hoofd een andere definitie. Dat maakt dat de verwachtingen en de invalshoeken die men bij deze onderwerpen kiest zeer verschillend van aard kunnen zijn. Vaak is de nuance in de invulling van de beleidsuitvoering van groot belang voor de wijze waarop een medewerker dit beleefd. Het gaat derhalve niet alleen om ‘wat’ men heeft gerealiseerd, maar meer om het ‘hoe’. Dit vereist maatwerk per organisatie, afdeling, team of individu.
GreenshootHR helpt u deze HR-containerbegrippen door te vertalen naar afzonderlijke onderwerpen, zonder daarbij de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.


Het gaat hierbij om Adviseren, ontwerpen, plannen en (helpen) uitvoeren vanSamenwerken aan talent in de overheid

 • Talentmanagement
 • Competentie en functiehuis
 • Leiderschapsprogramma
 • Salarissystematiek
 • Kennismanagement
 • Afstemming interne en externe kennis en werkkracht
 • Teamontwikkeling
 • Arbeidsmarktmarketing
 • Werving, selectie, recruitment, procesmanagement

 

GreenshootHR is een veelzijdige dienstverlener die zich kenmerkt door het benutten van drijfveren van mensen en de aanwezige talenten. Wij verschaffen inzicht tussen mensen, waardoor de interactie, het (onderlinge) vertrouwen en daardoor de samenwerking versterkt wordt.

GreenshootHR zoekt naar verbinding tussen mensen waardoor loyaliteit wordt vergroot en de normen, waarden en resultaten voor lange termijn bestendigd worden.

Onze deskundige adviseur voor overheidsorganisaties is Mark de Vries. Hij is te bereiken op 06-83526272 of devries@gs-hr.nl. Meer informatie over zijn ervaring kunt u lezen op zijn linkedin-pagina.