HR Advies

Direct Contact

Flexibiliteit volgens GreenshootHR

LinkedIn
Facebook

Door de toenemende bezuinigingsdruk  worden veel organisaties gedwongen een gedeelte van het personeel buiten de eigen organisatie te plaatsen. Vooral bij overheden blijven de doelen onveranderd, waardoor er steeds meer druk op het resterende personeel komt te staan.

Met deze maatregel kan men behoorlijk besparen op de vaste kosten van de eigen organisatie. Doordat de doelstellingen veelal niet gecorrigeerd worden naar rato van deze besparing zal een overheid op een andere manier moeten gaan zorgen dat ‘het werk’ toch gedaan wordt.

De noodzaak om tijdelijk terug te vallen op externe bronnen van kennis en mens-/werkkracht wordt hierdoor steeds groter. Er zijn immers maar weinig politieke bestuurders die hun beloften niet na willen komen, vanwege een gebrek aan personele capaciteit…

Om de betrouwbaarheid in stand te houden en de kosten in de hand te houden zoeken overheden op vele manieren naar samenwerking. Deze samenwerkingen zijn voornamelijk gericht tussen overheden,

Naarmate de schaarste van cruciale kennis en capaciteit groter wordt zal een goede samenwerkingsvorm met het bedrijfsleven steeds belangrijker worden.

Schillen van flexibiliteit

In de volle 100% van de benodigde kennis en arbeidskracht kan een volgende indeling gemaakt worden.

  1. Personeel van eigen gemeente
  2. Personeel samengestelde organisatie uit de een aantal gemeenten/overheden
  3. Interne marktplaats van intergemeentelijke mobiliteitsnetwerk
  4. Voormalig personeel in een pool van Zelfstandige Publieke Professionals/ZPP (noot: dit zijn mensen met een geheel/gedeeltelijke aanstelling bij een overheid)
  5. Externe markt van uitzenders, detacheerders, advies- en consultancybedrijven en Zelfstandigen Zonder Personeel/ZZP


Iedere schil kan men inrichten met een evenwichtige, efficiënte en effectieve balans tussen vaste en flexibele medewerkers. Deze flexibele medewerkers hebben een vaste, tijdelijk of geen aanstelling bij de nieuwe organisatie.
Deze lagen of schillen ‘ademen’ per vraagstuk/werkzaamheden met elkaar.
De eerste flexibiliteit ontstaat door per schil een balans tussen vaste en flexibele aanstellingen te kiezen.

Deze keuze wordt voor een belangrijk deel in gegeven door het cruciale karakter van een uit te voeren taak. Hoeveel continuïteit dient er gegarandeerd te zijn?

GreenshootHR kan u helpen met het in beeld brengen van de benodigde en aanwezige kennis en arbeidskracht. Wij benaderen dit allereerst vanuit de mogelijkheden die uw medewerkers kunnen bieden, maar waar zij zich niet altijd bewust van zijn.
Hierbij grijpen Flexibiliteit, Mobiliteit en Strategisch Personeelsmanagement in elkaar.

Werkgeverschap nieuwe stijl: binding met mensen ongeacht vorm arbeidsrelatie

Juist in de beantwoording van deze vraag ligt een zeer belangrijke achtergrond die belicht dient te worden; de achtergrond van beschikbaarheid van noodzakelijke kennis en menskracht. Deze beschikbaarheid zal de komende jaren vanwege arbeidsmarktontwikkelingen sterk wijzigen.

De vergrijzing krijgt niet alleen in Nederland, maar zelfs in geheel Europa een enorme impact. Hierdoor zal bepaalde kennis en toepassingservaring steeds schaarser worden. De concurrentie op de arbeidsmarkt wordt hierdoor steeds groter.

Diverse sectoren zullen gaan dingen naar de hand van de werknemer. De overheid zal als collectief moeten zorgen dat er voldoende kennis en menskracht is om de continuïteit van alle overheden te waarborgen. Een individuele gemeente zal vervolgens moeten zorgen dat zij binnen die overheidsmarkt een voorkeurspositie krijgt. Een grote aantrekkingskracht bepaalt de mate waarin invulling gegeven kan worden aan de continuïteit van het proces en resultaat van de gemeente.

Deze voorkeurspositie heeft invloed op alle schillen; als de ene schil niet ‘vol’ genoeg is zal er eerder aanspraak gemaakt moeten worden op de volgende schil.

In schil 5. zal dit tot uiting komen door een relatie tussen de gemeente –als opdrachtgever- en de leveranciers van kennis en capaciteit. Hierbij speelt de bereidheid van deze leveranciers om medewerkers aan te nemen/voor te sorteren die passen bij de vraagstukken waar een gemeenten aan werkt. De ‘geest’ van de relatie wordt dan steeds belangrijker, waarbij vertrouwen, bereidheid en gevoelsmatige binding leidend is.

Loopbaanankers of –drijfveren

In dit gehele traject is het belangrijk om in te spelen op drijfveren van medewerkers: wat trekt medewerkers aan in hun werk om te kiezen voor werkzaamheden en werkomgeving?

In de huidige arbeidsmarkt (groter aanbod kennis en arbeidskracht dan vraag) heeft de hoogte van de personeelskosten een beperkte rol. Gechargeerd: veel medewerkers zijn blij dat ze een baan met vast salaris hebben.
Dit verklaart ook het besparingssucces van digitale marktplaatsen; men is tevreden met een laag tarief, want dat is altijd meer dan geen inkomsten.

Echter is de arbeidsmarktsituatie in de nabije toekomst een andere. Die situatie zal langdurig zijn. Het aanbod van kennis en arbeidskracht neemt af. De vraag blijft redelijk constant en zal –bij economisch herstel-  explosief groeien. Op dat moment zal iedere werkende mens eerder een tevredenheidsniveau bereiken op het vlak van inkomsten/salaris en gaat de inhoud van de werkzaamheden en werkomgeving sterker doorwegen. Diverse onderzoeken naar drijfveren wijzen uit dat zelfstandigheid, vertrouwen, goede sfeer, inhoudelijke ontwikkeling belangrijker worden dan een hoog salaris/hoge inkomsten.

Om de flexibiliteitsgedachte succesvol te laten zijn ligt juist daar de sleutel; als aantrekkelijke werkgever/-verschaffer ervaren worden.

Zodat een externe die de keuze heeft uit meerdere opdrachten kan kiezen eerder kiest voor inhoud bij een zelfde of zelfs hoger tarief. Net zoals een medewerker kiest voor leuk en aansprekend werk in een lagere schaal dan minder leuk en aansprekend werk in een hogere schaal.

Dienstverlening: benutting talent en drijfveren centraal

GreenshootHR kan helpen om het bewustzijn op het vlak van loopbaanankers en –drijfveren te vergroten.
Daarnaast geven onze strategische ervaringen aangaande de flexibele arbeidsmarkt de mogelijkheid om mee te denken en te adviseren op het vlak van een juiste inrichting van de flexibiliteit van kennis en menskracht en de implementatie daarvan.