Inhuur externen is motie van wantrouwen

Leeshoek

Direct Contact

Inhuur externen is motie van wantrouwen

LinkedIn
Facebook

Dit artikel staat op de website van gemeente.nu: http://www.gemeente.nu/Loopbaan/Nieuws/2014/10/Inhuur-externen-is-motie-van-wantrouwen-1615787W

Ik heb dit artikel met belangstelling gelezen. Al lezende stapelden de vragen zich meer en meer op.

Ik volg de gesprekken over de CAO voor Gemeenteambtenaren al langer en heb al meerdere gemeentesecretarissen en P&O-ambtenaren gesproken over de 'CAO voor de toekomst' en met hen mijn kennis en inzichten gedeeld.
Ik ben van mening dat je meer vanuit een arbeidsmarktperspectief naar het formuleren van samenwerkingsafspraken tussen werknemers en werkgevers zou moeten kijken. Je zou de cao als collectieve samenwerkingsafspraak kunnen zien.
Als je deze samenwerkingsafspraak vanuit een gemeenschappelijk belang benadert en niet van uit een ouderwetse situatie van ongelijkheid (of afhankelijkheid) ga je mogelijk ook anders kijken naar de onderwerpen mobiliteit en flexibiliteit.
Ik haal er geen wetenschappelijke onderzoeken bij, maar praat vanuit mijn expertise en visie, die veelal vanuit de praktijk is opgebouwd.
Het is niet mijn bedoeling om de bal terug te kaatsen naar de werknemer. Maar de bal tussen werkgever en –nemer in te leggen en ze uit te dagen samen het spel te spelen.

Aan de hand van de volgorde van onderwerpen in het artikel wil ik graag enkele opmerkingen plaatsen.
Om betrokkenen aan het denken te zetten.
Om de discussie verder te laden.

Onzekerheid en hoge verwachtingen

Er blijkt onzekerheid bij ambtenaren en er is sprake van hoge verwachtingen van inwoners. Zelfs voor mensen die mee willen.
Dat herken ik. Het is een zeer dynamische periode. Mede dankzij de combinatie van de 3 decentralisaties en de andere maatregelen die vanwege bezuinigingen worden genomen. Maar is die dynamiek niet voortdurend zo, ook al veranderen de onderwerpen? Ik denk van wel, ook al zal de ene verandering best meer impact hebben dan de andere. Dat verschilt onherroepelijk per persoon en organisatie.

Welk advies geeft de heer De Haas als vakbondsbestuurder naar zijn achterban?

  • Stel je open voor de veranderingen?
  • Vraag duidelijker om hulp om die veranderingen aan te gaan en je inzetbaarheid op het gewenste peil te houden?

Of legt hij de verantwoordelijkheid dominant bij de werkgever neer?
Wat communiceert de Abvakabo FNV naar hun achterban over het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid? Ik heb daar geen inzicht in, want ik ben geen ambtenaar en ben geen lid van een vakbond. Hoe wordt die wederzijdse verantwoordelijkheid in de samenwerkingsafspraak geladen in de hoofden van die achterban?

Ouderen dagje korter werken;

  • Welke gevolgen heeft dat voor het pensioen?
  • Moet de werkgever in dat verschil tegemoetkomen?
  • Wat kost dat extra en creëer je daarmee voldoende ruimte?

Advies Jonge Ambtenaren
Welke oplossingen ziet hij nog meer, naast het creëren van ruimte voor jonge instroom?
Hoe kun je leren omgaan met bestuurlijke verhoudingen als je er niet mee te maken krijgt?
Is het advies aan werkgevers om nadrukkelijker in te zetten op stages en afstudeeropdrachten?
En moeten de contacten met het onderwijs meer aangehaald worden?

Aantrekkelijkheid van werkgever gemeente?
Hoe denk je als vakbondsbestuurder te kunnen helpen om de gemeentelijke werkgever ruimte te laten maken voor de ontwikkeling van binnenuit van dit imago? Je bereikt het immers niet alleen met hard roepen dat je zo geweldig bent. Het moet ook echt zo zijn!
Bureaucratie is iets waar niet alleen jongeren last van hebben. Ook de huidige ambtenaar heeft daar last van en krijgt daar ook meer last van naarmate er meer ‘in regie’ wordt gewerkt en de stem van de inwoner meer gehoord gaat worden.
Welke rol gaat de vakbondsbestuurder spelen om de mensen die de bureaucratie in stand te houden er toe aan te zetten om hier WEL iets aan te doen?

Inhuur externen
Dat de inhuur van externen een motie van wantrouwen is voor gemeenteambtenaren vind ik een ouderwetse insteek; het past niet bij de huidige tijd waarin het aantal ZZP-ers blijft groeien.
Het is echt niet zo dat alleen gemeenten inhuren. Dat gebeurt bij iedere organisatie! Het is een afweging, waarbij naast een aantal andere afwegingen (o.a. beheer van kennis) ook de financiële gevolgen en risico’s worden afgewogen. De kosten van de tijdelijke aanstelling van een ambtenaar kunnen verder reiken dan die tijdelijke periode. De kosten van een externe stopt zodra de externe niet meer wordt ingezet. Dat kan een belangrijk argument zijn. Ik snap zijn houding jegens externen ook niet. Aan de ene kant wil ook zijn vakbond de belangen van externen behartigen, aan de andere kant is hij ze aan het bestrijden.
En als hij dan echt zo kritisch is op de inzet van externen, wat vindt hij dan van het werk dat via andere arbeidsverhoudingen door niet-ambtenaren wordt uitgevoerd. Waarom benoemt hij die hoeveelheid werk niet? Ook daar zit veel werk dat uitstekend door ambtenaren zou kunnen worden gedaan!

Wat is De Haas zijn integrale visie over flexibiliteit? Heeft hij die wel eens duidelijk gemaakt? Het is in ieder geval langs mij heen gegaan. Het lijkt nu meer op een op zichzelf staande vete tegen externen ten faveure van de positie van ambtenaren.

Andere bredere kijk op personele kosten
Dat de wijze waarop de kosten van personeel (eigen en alle vormen van extern benutten menselijke bronnen) beter en zuiverder inzichtelijk moeten worden gemaakt, daar ben ik een voorstander van. Dat geldt dan inclusief de kosten voor gedwongen uitstroom (vanwege bezuinigingen, verstoorde arbeidsrelaties, disfunctioneren, etc.). Want ook dit zijn personeelskosten. Ik zou wel blij worden van een vakbondsignaal waarin dit principe aanhoudend wordt benadrukt. Bezuinigen is een financieel onderwerp, met een mogelijke weerslag op personeelskosten. Maar als de (gedwongen) uitstroomkosten niet zuiver in het totaalplaatje worden meegenomen, kan iedere ambtenaar en bestuurder zich eenvoudig rijk reken door alleen naar de kosten van de formatiebezetting te kijken.

Werkplezier
De onderdelen die werkplezier bepalen zijn niet alleen financieel van aard. Salaris heeft een hygiënefactor. Werkplezier wordt voor een belangrijk gedeelte gehaald uit zaken die ook bij de ontwikkeling van inzetbaarheid belangrijk zijn.
Dus waarom die nadruk op financiën, terwijl je ook hele belangrijke andere onderwerpen in je cao hebt afgesproken. Spreek elkaar daarop aan.
Er zijn nu nog behoorlijk wat gemeenten die nog niets hebben geregeld over het Individueel Loopbaan Budget. Laat staan dat zij al voldoende hebben gedaan aan de ontwikkeling van inzetbaarheid.
Zou een betere inzetbaarheid van de ambtenaar niet meer arbeidsmarktzekerheid bieden? Als je inzetbaarheid laag is, snap ik wel dat je je extra zorgen maakt over mogelijk ontslag. Want hoe kom je dan weer aan het werk en betaal je je hypotheek, etc.? Geen wonder dat men zich dan met hand en tand gaat verdedigen!

Tenslotte
Ik hoop dat ik met deze inbreng mensen aanzet om mee te doen met de discussie over de modernisering van arbeidsverhouding tussen de gemeentelijke werkgevers en werknemers. In het woord arbeidsverhouding zit het woord ‘houding’ opgenomen. Het gaat hier meer om een ‘houding’ –en gevoel- dan om het nakomen van de regeltjes. Die gemeenten die een degelijke oriëntatie op dienstverlening hebben gehad, weten dat een onderscheidende dienstverlening in de houding en het contact wordt beleefd. En niet door een robotachtige naleving van regeltjes.
Net zoals aantrekkelijk werkgeverschap alleen kan worden ervaren door een positief gemeenschappelijk gevoel, waarbij ‘echt’ contact de basis vormt.